VĮ Valstybinių miškų urėdija
Raseinių regioninis padalinys
IDENTIFIKACINIS NR. 24.

Akacijų g. 1, Norgėlų km., Raseinių r. 
Tel. (8 428) 71300,
faKS. (8 428) 71305
raseiniai@vivmu.lt

 
Saugomos teritorijos
      Saugomos teritorijos steigiamos siekiant išsaugoti gamtos ir kultūros paveldo teritorinius kompleksus ir objektus (vertybes), kraštovaizdžio ir biologinę įvairovę, didelės aplinkosauginės vertės miškus, užtikrinti kraštovaiždžio ekologinę pusiausvyrą, gamtos išteklių subalansuotą naudojimą ir atkūrimą, sudaryti salygas pažintiniam turizmui, moksliniams tyrimams ir aplinkos būklės stebėjimams, propaguoti gamtos ir kultūros paveldo teritorinius kompleksus ir objektus (vertybes).
     Saugomų teritorijų apskaitą, apsaugą bei tvarkymą reglamentuoja Saugomų teritorijų įstatymas. Aplinkos apsaugos, Nekilnojamų kultūros vertybių apsaugos, Miškų, Teritorijų planavimo, Statybos bei kiti įstatymai, saugomų teritorijų nuostatai, saugomų teritorijų planavimo dokumentai, saugomų teritorijų, jų zonų, teritorijos dalių ar paveldo objektų tipiniai ir (ar) individualūs apsaugos, taip pat saugomų teritorijų regioniniai architektūriniai reglamentai, apsaugos sutartys.
     Saugomos gamtinės teritorijos registruojamos, įrašant jas į Lietuvos Respublikos Saugomų teritorijų kadastrą. Kultūros paveldo objektai registruojami, įrašant juos į Nekilnojamų kultūros vertybių registrą.
     Raseinių miškų urėdijos teritorijoje regioniniai parkai, valstybiniai ir genetiniai draustiniai užima 5639 ha miškų plotą (13%).Daugiau apie saugojamas teritorijas rasite čia.
 
 YPATINGOS VERTĖS MIŠKAI VĮ RASEINIŲ MIŠKŲ URĖDIJOJE

     HCV1 Miške yra regioninės ar nacionalinės reikšmės biologinės įvairovės vertybių koncentracijos (pvz.: endemizmas, nykstančios rūšys, reliktai)

     HCV2 Miške yra pasaulinės, regioninės ar nacionalinės reikšmės dideli miškų masyvai, kurie priklauso arba juose yra tvarkymo vienetas, ir kur yra daugelio, jei ne visų natūraliai egzistuojančių rūšių, esančių natūralaus paplitimo ribose, gyvybingos populiacijos.

     HCV3 Miškai, kurie yra arba juose yra nykstančios ekosistemos.

    HCV4 Miškai, kurie atlieka svarbias funkcijas kritinėse gamtinėse situacijose (pvz., vandenskyros apsauga, erozijos kontrolė).

    HCV5 Miškai, kurie svarbūs vietinėms žmonių bendruomenėms (pvz., rekreacijai, sveikatai) ir/ar svarbūs vietinių bendrijų tradicinės kultūros identiškumui (kultūrinės, ekologinės, ekonominės ar religinės reikšmės teritorijos, nustatytos bendradarbiaujant su tomis bendruomenėmis).

    HCV6 Miškai, kurie svarbūs vietinių žmonių bendruomenių tradiciniam kultūriniam identitetui (bendradarbiaujant su šiomis bendruomenėmis nustatyti objektai, atskiri miško plotai, turintys ypatingą kultūrinę, ekologinę, ekonominę ar religinę reikšmę).

Šiuo metu urėdijos teritorijoje yra identifikuota:

Kodas

Padėtis MTV

YVM tvarkymo priemonės

Plotas, ha

HCV1

 

 

 

HCV2

Natūra 2000

(išsaugoti Blinstrubiškių miško ekosistemą, ypač siekiant išlaikyti Jūrinio erelio (Haliaeetus albicilla) populiaciją)

Blinstrubiškių miško biosferos poligono nuostatai

Blinstrubiškių miško gamtotvarkos planas

2215 ha

 

HCV3

KMB,

Rezervuoti miškų plotai, kuriuose nevykdoma jokia ūkinė veikla

II A grupės - ekosistemų apsaugos miškai:

Draustinių miškai,

Priešeroziniai miškai

 

Bendrieji kertinių miško buveinių nuostatai

Draustinių nuostatai

 

3473 ha

 

HCV4

III grupės – apsauginiai miškai

Žemės ir miško specialiosios naudojimo sąlygos,

Saugomų teritorijų įstatymas

 

1953 ha

 

HCV5

II B grupės - rekreaciniai miškai

 

Žemės ir miško specialiosios naudojimo sąlygos

Saugomų teritorijų įstatymas

 

 

 

HCV6

Generolo Jono Žemaičio slėptuvė (žeminė) Šimkaičių miške,

Lietuvos partizanų Prisikėlimo apygardos vadavietė (žeminė) Daugėliškių miške

Paminklas žuvusiems partizanams Šimkaičių girininkijos 15 kv.

Žemės ir miško specialiosios naudojimo sąlygos

 

Bendras YVM plotas

7641 ha

 Priemonės skirtos saugomų teritorijų apsaugai

          Visi  miškų urėdijos valstybinės reikšmės miškai, įskaitant ir ypatingos vertės miškus (YVM) bei oficialiai saugomas teritorijas, priskirti girininkijų ir eiguvų apsaugai, kontrolei ir priežiūrai. Su ypatingos vertės miškų ir saugomų teritorijų sąrašais supažindinti visi miškų pareigūnai-  girininkai, jų pavaduotojai ir eiguliai. Apie šių teritorijų būklę informacija gaunama ir iš apsaugos specialistų bei gyventojų.
          Natūraliai sukcesijai paliekamuose miškuose urėdija jokių kirtimų nevykdo. Kitose ypatingos vertės miškuose ir saugomose teritorijose ūkinė veikla vykdoma vadovaujantis tų teritorijų tvarkymo reglamentais bei miškotvarkos projektu.

        Jeigu lankydamiesi valstybiniuose miškuose pastebėjote Jūsų manymu didelės aplinkosauginės vertės miško sklypus, kultūros paveldo objektus, vertingus gamtos paminklus, retų paukščių lizdavietes, prašome apie juos informuoti artimiausią miškų urėdiją ar girininkiją.

Paskutinis atnaujinimas:2015-06-22 10:13:17
Spausdinti
Neįgaliesiems
© VĮ Valstybinių miškų urėdija Raseinių regioninis padalinys. Visos teisės saugomos. Sprendimas Idamas, naudojama Smartweb sistema